Algemene voorwaarden/ Leveringsvoorwaarden 

Afhaaladres :

Yellow Energy B.V. – Condit Medicare
Industriepark Kleefse Waard
Westervoortsedijk 73 SB
6872 AV Arnhem
Telefoon: 06 45175205
E-mailadres: conditmedicare@gmail.com

IBAN: NL52ABNA0107842769
KvK-nummer: 82259453

Verdere leveringsvoorwaarden:
Producten van Condit Medicare worden door ons geleverd

De verzendingen lopen via koerierdiensten .Zodra wij de bestelling en betaling ontvangen krijgt u een bevestiging hiervan via de e-mail.

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geef je te kennen dat je met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Condit Medicare erkend.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Condit Medicare de bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar is), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 2 weken na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Condit Medicare zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Condit Medicare geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief BTW

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien je een bestelling plaatst bij Condit Medicare, dan worden je gegevens opgenomen in het klantenbestand van Condit Medicare. Condit Medicare houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal jouw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 Condit Medicare respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van jouw persoonlijke gegevens.
5.3 Condit Medicare maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om jezelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1 Condit Medicare garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
6.2 De garantietermijn van Condit Medicare is volgens de wet vastgesteld op 6 maanden.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Condit Medicare) deze gebreken onmiddellijk te melden aan Condit Medicare. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Condit Medicare schriftelijk te worden gemeld.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Condit Medicare gegrond worden bevonden, zal Condit Medicare naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Condit Medicare en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Condit Medicare) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Condit Medicare gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Condit Medicare voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Condit Medicare is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Condit Medicare in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Condit Medicare en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

7. Overeenkomst

7.1 Een overeenkomst tussen Condit Medicare en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Condit Medicare op haalbaarheid is beoordeeld.
7.2 Condit Medicare behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending vooruit is betaald.

8. Overmacht

8.1 Condit Medicare is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Condit Medicare alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
8.3 Condit Medicare behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Condit Medicare gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
8.4 Indien Condit Medicare bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Eigendom van alle door Condit Medicare aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Condit Medicare zolang de afnemer de vorderingen van Condit Medicare uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Condit Medicare wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

10. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

10.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing mits de producten in Nederland zijn besteld.
10.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Condit Medicare en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement kennis, tenzij Condit Medicare er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden kunt u met ons contact opnemen.